Featured

Aiki in Kishin Juku Jujutsu

Aiki in Kishin Juku Jujutsu Origin of the word « Aiki » According to Shishida Fumiaki research [1] (8th Dan Tomiki Aikido